Skrót UDT dla wielu osób wciąż jest zagadką, choć często pojawia się w kontekście wózków jezdniowych unoszących. Dziś odpowiadamy na najbardziej popularne pytania z nim związane: co to jest UDT? Czym się zajmuje? I jakie ma uprawnienia? A także wiele, wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

Tajemniczo brzmiący zapis UDT występuje zawsze, gdy mowa o uprawnieniach na wózki jezdniowe, przeglądach, a nawet o samej rejestracji pojazdów. Warto wiedzieć do czego dokładnie się odnosi, gdyż bez tej wiedzy nie sposób prawidłowo zadbać o wszystkie formalności związane z użytkowaniem wózków widłowych.

Co to jest dozór techniczny?

co-to-jest-dozor-technicznyPoszukiwanie odpowiedzi na pytanie “co to jest UDT”, warto zacząć od wyjaśnienia kwestii, czym jest dozór techniczny. Otóż, przez dozór techniczny rozumie się zespół działań, wykonywanych w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych (czyli takich, które podlegają dozorowi technicznemu) mogących powodować sytuację zagrażające mieniu, środowisku lub zdrowiu.

Co to jest UDT?

Litery UDT to skrót od nazwy Urząd Dozoru Technicznego. Czyli państwowej instytucji powołanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi urządzeń oraz instalacji technicznych. Początki tej instytucji sięgają aż lat 50-tych ubiegłego wieku. A dokładnie daty 26 października 1850 roku, kiedy to na bazie Dekretu wydanego przez Radę Ministrów, powołano Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.
Jednak samo pojęcie dozoru technicznego było znane już wiele lat wcześniej. A pierwowzorem UDT było powstałe 7 stycznia 1911 roku na ziemiach polskich (za zgodą ministra przemysłu i handlu Rosji) Warszawskie Stowarzyszenie dla dozoru nad kotłami parowymi, które odpowiadało na ówczesne potrzeby, sprawując pieczę nad konstrukcjami takimi jak:

 • kotły;
 • dźwignice;
 • zbiorniki oraz butle.

UDT współcześnie

Postęp technologii sprawił, że współcześnie zmieniły się nieco funkcje i zadania Urzędu Dozoru Technicznego, ale nie zmieniło się to, czym jest UDT. Instytucja ta nadal prowadzi nadzór nad instalacjami technicznymi oraz urządzeniami, które prawnie podlegają dozorowi technicznemu. Natomiast ponadto zajmuje się:

 • szkoleniami i nadawaniem uprawnień;
 • opracowaniem programów oraz przygotowywaniem szkoleń i kursów na wózki widłowe;
 • rejestracją oraz certyfikacją;
 • prowadzeniem ewidencji urządzeń;
 • przeprowadzaniem badań oraz ekspertyz;
 • nadzorowaniem przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz przepisów BHP;
 • przeprowadzaniem analiz skutków uszkodzeń oraz awarii urządzeń dozoru technicznego; czynności z
 • zakresu przeciwdziałaniu takim sytuacjom.

Akty prawne jakim podlega UDT

Urząd Dozoru Technicznego, ze względu na szeroki zakres swojej działalności, podlega licznym przepisom prawnym. Za główną podstawę prawną działalności UDT przyjmuje się ustawę z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667) wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacjami (w tym ostatnią Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku). Ponadto Urząd Dozoru Technicznego musi działać w zgodzie z:

 • Kodeksem postępowania administracyjnego(Dz.U. 2018, poz. 2096.);
 • Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2019, poz. 155);
 • Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272);
 • Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2019, poz. 544);
 • Rozporządzeniem z dnia 29 grudnia w sprawie upoważnienia Dozoru Technicznego
 • Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019, poz. 1124);

oraz innymi licznymi rozporządzeniami. Dodatkowo, UDT podlega także pod dyrektywy Unii Europejskiej.

Jakie urządzenia podlegają pod nadzór UDT

Urządzenia podlegające pod nadzór UDT to nie tylko popularne wózki widłowe, ale także cały szereg innych urządzeń. Są to m.in:

 • urządzenia bezciśnieniowe oraz ciśnieniowe;
 • urządzenia transportu bliskiego;
 • urządzenia do odzyskiwania par paliwa.

Z naszego punktu widzenia najbardziej istotne są urządzenia transportu bliskiego, do których zalicza się:

 • dźwigi budowlane, małe dźwigi towarowe oraz dźwigi towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny;
 • suwnice;
 • wciągniki i wciągarki;
 • żurawie stacjonarne, wieżowe, szybkomontujące, przenośne;
 • dźwignice oraz dźwigniki;
 • podesty ruchome przejezdne, wiszące, masztowe, na pojeździe;
 • wyciągi towarowe;
 • przenośniki w wesołym miasteczku;
 • schody i chodniki ruchome;
 • układnice magazynowe;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe oraz paletowe – w tym czołowe wózki spalinowe, elektryczne, wózki wysokiego składowania, wózki paletowe elektryczne).

Uprawnienia UDT

Jak wspomniano do zadań Urzędu Dozoru Technicznego należy także przygotowanie programów szkoleń oraz egzaminowanie i certyfikowanie. Tym bardziej, iż teraz każdy operator wózka widłowego (oraz konserwator) zgodnie z Nowelizacją Ustawy o Dozorze Technicznym, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, musi posiadać uprawnienia UDT.
Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego obowiązuje wszystkich pracowników, którzy chcą podejmować pracę na stanowiskach związanych z:

 • obsługą oraz konserwacją urządzeń transportu bliskiego;
 • nadzorem spawalniczym;
 • obsługą zbiorników ciśnienia;
 • ochroną katodową;
 • połączeniami kołnierzowymi;
 • wykonywaniem pracy sygnalisty-hakowego.

Zwykle egzamin tego typu składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej, do których warto przygotować się na jednym z kursów oferowanych przez ośrodki i centra szkoleniowe.
Co ważne, zgodnie z nowymi przepisami – uprawnienia tego typu przyznawane są operatorom na czas określony! W zależności od rodzaju uprawnienia – od 5ciu do 10ciu lat. Natomiast przed końcem upływu terminu należy w Urzędzie Dozoru Technicznego złożyć wniosek oraz oświadczenie w celu przedłużenia ważności uprawnień.

Badania UDT wózka widłowego

Pozostając w temacie, co to jest UDT i czym się zajmuje, w kontekście sprawowania nadzoru nad urządzeniami transportu bliskiego, a konkretnie nad wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, przedstawiamy kolejny ważny aspekt czyli rodzaje badań przeprowadzanych przez UDT.
Urządzenia techniczne podlegają:

 • przeglądom okresowym;
 • przeglądom kontrolnym (doraźnym);
 • przeglądom eksploatacyjnym;
 • przeglądom powypadkowym/ poawaryjnym.

Urząd Dozoru Technicznego odpowiada także za przeprowadzanie badań odbiorczych – mających na celu dopuszczenie urządzeń do eksploatacji.

Podsumowanie

Powyższy artykuł miał za zadanie odpowiedź na pytanie “co to jest UDT”, czym zajmuje się wspomniana instytucja, jakie urządzenia podlegają pod jej nadzór oraz czym są uprawnienia UDT.
Ponadto wskazaliśmy jakie badania obowiązują urządzenia transportu bliskiego. Warto o nich pamiętać, aby uniknąć kar a jednocześnie zadbać o prawidłowe funkcjonowanie magazynu czy firmy.
Chcesz poznać więcej zasad poprawnego magazynowania? Zapraszamy do artykułu: 10 zasad funkcjonalnego magazynowania, w którym dowiesz się więcej!